S čím vám pomůžeme

Advokátní kancelář Hron & partners se zaměřuje především na trestní právo, zejména trestní právo s obchodním a daňovým přesahem, dále na civilní soudní a rozhodčí spory, správní a jiná řízení. Není nám ale cizí ani právo obchodních korporací a tvorba smluv na míru. Můžete se na nás také obrátit, pokud potřebujete poradit s podnikáním nebo konzultovat základní nastavení nebo konkrétní business plán, včetně daňové optimalizace.

Trestní právo

Obhajoba v trestních věcech v přípravném řízení a před soudem (zejména obecná a hospodářská kriminalita, dopravní nehody, přezkum zákonnosti domovní prohlídky a odposlechů).

Zpracování právních rozborů.

Zastupování poškozeného v trestním řízení.

Korporátní právo

Založení, přeměna, zánik či likvidace obchodních korporací (a.s., s.r.o., v.o.s., k.s.) a spolků.

Zpracování veškerých nezbytných právních dokumentů včetně příprav a změn společenských smluv, zakladatelských listin či stanov a s tím související zastupování před příslušnými soudy a orgány.

Standardní korporátní agenda (změna výše základního kapitálu, příprava a realizace valné hromady, převody a prodeje majetkových účastí ve společnosti, apod.).

Obchodní právo

Zpracování všech typů obchodních smluv, příprava a revize obchodních podmínek.

Právo cenných papírů (směnky, akcie a jiné cenné papíry, úschova cenných papírů).

Vymáhání pohledávek. Přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení.

Soudní spory, rozhodčí, správní a jiná řízení

Zastupování před soudy ve všech fázích řízení (nalézací řízení, opravné prostředky, ústavní stížnosti, exekuce). Zastupování v rozhodčím řízení. Příprava dokumentů a podání k soudu.

Zastupování v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech.

Zastupování před správními orgány (zejména přestupky a správní trestání).

Zastupování před správcem daně a při jednání s finančními úřady.

Uplatňování nároku na náhradu škody za nezákonná rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup.

Občanské právo

Zpracování smluv a dohod dle občanského zákoníku a souvisejících právních předpisů.

Řešení rodiněprávních vztahů, úprava péče k nezletilým dětem, rozvody manželství, úprava majetkoprávních vztahů v manželství a vypořádání společného jmění manželů.

Převody a nájmy nemovitostí, advokátní úschovy, určování vlastnického práva, vypořádání spoluvlastnických podílů.

Pracovní právo

Zpracování pracovních smluv a další pracovněprávní dokumentace.

Poradenství v otázkách rozvázání pracovního poměru jak ze strany zaměstnance, tak ze strany zaměstnavatele.

Poradenství v oblastech odpovědnosti za škodu.